Demi Lovato's UFO Sighting, TJ's Birthday Gift & Layla Fernandez | September 10, 2021